Utbildningar

Kraftakademin erbjuder dels Allmänna utbildningar och dels utbildningar som är direkt kopplade till de nyligen framtagna Störningshandbok BWR och Störningshandbok PWR.

Bakgrund

Störningshandboken BWR har nyligen uppdaterats i ett projekt koordinerat av KraftAkademin där samtliga svenska kärnkraftverk och SSM samverkar. I samband framtagningen av Störningshandbok BWR har även ett paket om tre kurser baserade på boken utvecklats. Dessa är en grundkurs för anställda något år, en fördjupad kurs för personal med 3-5 års erfarenhet, samt en avancerad kurs för personal med lång erfarenhet.

Pedagogik

Alla kurser är helt baserade på deltagaraktiv utbildning i form av övningar och spel. Traditionell pedagogik förekommer i mindre omfattning, och i huvudsak i form av ”spontanföreläsningar”.

Kurslängder

Grundkurs: 2 dagar (1+1 dag med ca 3 veckor mellan).
Fördjupad kurs: 5 dagar (start måndag lunch, slut fredag lunch).
Avancerad kurs: 2 dagar.

Förkunskaper

Grundkurs: KSU-kurserna Huvudprocessen, Reaktorfysik grund samt Säkerhetsteknik, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Minst ett års anställning.
Fördjupad kurs: Genomgången kurs Störningshandboken Grundkurs, samt Reaktorfysik Fördjupad och Termohydraulik, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Kursen Händelser och olyckor är inte obligatoriska förkunskaper men bra att känna till innehållet i. 3-5 års erfarenhet.
Avancerad kurs: Genomgången kurs Störningshandboken Fördjupad Kurs, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Därutöver förutsätts ett flertal år yrkeserfarenhet.

Utvärderingsmetoder

Kursen utvärderas genom enkät till deltagarna.

Kursinnehåll

Beskrivning

Kurserna behandlar störningar i kokvattenreaktorer. Målgruppen för kursen är personer i stödfunktioner till driften, personer som kan tänkas bli kontaktade av kontrollrummet i händelse av en störning. Kursen är inte framtagen med driftpersonal som primär målgrupp, men torde vara av intresse även för dem för fördjupad förståelse av störningsfenomen.
Kursen tar sin utgångspunkt i fenomenen i Störningshandboken. Inom ramen för kursen behandlas huvudsakligen hur fenomen och system hänger ihop. Beräkningar utgör ett viktigt delmoment i kursen.

Ingående ämnen

Beskrivningen nedan anger målsättning vad innehåll beträffar. Tidsåtgång och djupet i behandlingen varierar för de olika kurserna. Eftersom kursen är baserad på övningar där deltagarnas förkunskaper i stor utsträckning styr behandlingen av olika ämnen skall dessa beskrivningar ses som riktlinjer.

BWR principuppbyggnad och samfunktioner samt normal drift

Övergripande om BWR, konstruktionsprinciper, strategin bakom ingående system, orientering om reaktorsäkerhet, huvudprocessen och centrala driftsfunktioner, säkerhetsfunktioner, tvärfunktioner, inneslutningar, PS-principen, härdkylning, bränslebassänger samt terminologi inom området.

Analys av verkliga inträffade händelser

Händelser beskrivna i Störningshandboken samt dessas inverkan på konstruktion, drift och säkerhetsarbete.

Svåra haveriers förlopp

Kriticitetsolyckor, ångexplosioner, vätgas, härdsmälteförlopp, händelseförlopp i reaktortanken, händelseförlopp i reaktorinneslutningen, haverifenomen samt fissionsprodukternas beteende och konsekvenser av detta, vätgasproblematiken, fissionsprodukternas form, beteende och avskiljning, instruktioner, larmkriterier och beredskapsproblematik, strategier i haverihantering, konsekvenser och långtidsförloppet.

Störd drift och inledande händelser till potentiellt svåra haverier

Reaktivitetskontroll, primärsystemets tryckavsäkring och avlastning, reaktivitet i alla driftlägen samt i bassänger, bränsle, härd och härdkylning, reaktorinneslutning och resteffektkylning, konsekvenslindrande system, analysmetodik och begrepp, inledande händelser, felmoder, kriticitetshändelser, utströmning, BWR-oscillationer.

Bakgrund

Störningshandboken PWR har nyligen uppdaterats i ett projekt koordinerat av KraftAkademin där Ringhals AB och SSM samverkar. På samma sätt som för Störningshandbok BWR, erbjuds tre olika kurser baserade på handboken. Kurserna är en grundkurs för anställda med något års anställningstid, en fördjupad kurs för personal med 3-5 års erfarenhet, samt en avancerad kurs för personal med lång erfarenhet.

Pedagogik

Alla kurser är helt baserade på deltagaraktiv utbildning i form av övningar och spel. Traditionell pedagogik förekommer i mindre omfattning, och i huvudsak i form av ”spontanföreläsningar”.

Kurslängder

Grundkurs: 2 dagar (1+1 dag med ca 3 veckor mellan).
Fördjupad kurs: 5 dagar (start måndag lunch, slut fredag lunch).
Avancerad kurs: 2 dagar.

Förkunskaper

Grundkurs: KSU-kurserna Huvudprocessen, Reaktorfysik grund samt Säkerhetsteknik, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Minst ett års anställning.
Fördjupad kurs: Genomgången kurs Störningshandboken Grundkurs, samt Reaktorfysik Fördjupad och Termohydraulik, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Kursen Händelser och olyckor är inte obligatoriska förkunskaper men bra att känna till innehållet i. 3-5 års erfarenhet.
Avancerad kurs: Genomgången kurs Störningshandboken Fördjupad Kurs, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Därutöver förutsätts ett flertal år yrkeserfarenhet.

Utvärderingsmetoder

Kursen utvärderas genom enkät till deltagarna.

Kursinnehåll

Beskrivning

Kurserna behandlar störningar i tryckvattenreaktorer. Målgruppen för kursen är personer i stödfunktioner till driften, personer som kan tänkas bli kontaktade av kontrollrummet i händelse av en störning. Kursen är inte framtagen med driftpersonal som primär målgrupp, men torde vara av intresse även för dem för fördjupad förståelse av störningsfenomen.
Kursen tar sin utgångspunkt i fenomenen i Störningshandboken. Inom ramen för kursen behandlas huvudsakligen hur fenomen och system hänger ihop. Beräkningar utgör ett viktigt delmoment i kursen.

Ingående ämnen

Beskrivningen nedan anger målsättning vad innehåll beträffar. Tidsåtgång och djupet i behandlingen varierar för de olika kurserna. Eftersom kursen är baserad på övningar där deltagarnas förkunskaper i stor utsträckning styr behandlingen av olika ämnen skall dessa beskrivningar ses som riktlinjer.

PWR principuppbyggnad och samfunktioner samt normal drift

Övergripande om PWR, konstruktionsprinciper, strategin bakom ingående system, orientering om reaktorsäkerhet, huvudprocessen och centrala driftsfunktioner, säkerhetsfunktioner, tvärfunktioner, inneslutningar, härdkylning, bränslebassänger samt terminologi inom området.

Analys av verkliga inträffade händelser

Händelser beskrivna i Störningshandboken samt dessas inverkan på konstruktion, drift och säkerhetsarbete.

Svåra haveriers förlopp

Kriticitetsolyckor, ångexplosioner, vätgas, härdsmälteförlopp, händelseförlopp i reaktortanken, händelseförlopp i reaktorinneslutningen, haverifenomen samt fissionsprodukternas beteende och konsekvenser av detta, vätgasproblematiken, fissionsprodukternas form, beteende och avskiljning, instruktioner, larmkriterier och beredskapsproblematik, strategier i haverihantering, konsekvenser och långtidsförloppet.

Störd drift och inledande händelser till potentiellt svåra haverier

Reaktivitetskontroll, primärsystemets tryckavsäkring och avlastning, reaktivitet i alla driftlägen samt i bassänger, bränsle, härd och härdkylning, reaktorinneslutning och resteffektkylning, konsekvenslindrande system, analysmetodik och begrepp, inledande händelser, felmoder, kriticitetshändelser, utströmning.

Olyckors anatomi – 2 dagar
Grundläggande reaktorsäkerhetsfilosofi – 2 dagar
BWR Säkerhetsprinciper och funktioner – 6 dagar
Barriärskyddande funktioner i BWR – 2 dagar
Säkerhetsfilosofier vid underhåll – 1 dag
Säkerhetsanalyser och metoder – 1 dag
Analyserade störningar i kärnkraftverk – 1 dag
Störning i kärnkraftverk – 2 dagar
Svåra haverier översikt – 1 dag
Svåra haverier fördjupning – 4 dagar
Härdkylning – 2 dagar